Administrativ handläggning (avtal och rådgivning)

Tillgång till prov för forskning

I en forskningsstudie kan man behöva tillgång till nytagna och/eller befintliga prov. Tillgång kan ges antingen genom att prov kvarstår som en provsamling hos sjukvårdshuvudmannen eller genom att prov utlämnas till en biobank hos en annan huvudman.

För att få tillgång till prov krävs alltid:

Godkänd etikprövning
Villkoren i beslutet från etikprövningsnämnd är uppfyllda
Samtycke och patientinformation
Rutiner och ansvar för kodning/pseudonymisering är fastställda
Tillgångsavtal upprättat

Nyinsamlade prov 

Nyinsamlade prov är de prov som insamlas i forskningssyfte och som inte passerat till exempel patologen. Nyinsamlade prov inom sjukvården måste alltid inrättas/registreras i sjukvårdshuvudmannens biobank för att uppfylla lagens krav på spårbarhet av prov.

Befintliga prov

Befintliga prov är prov som har tagits och sparats inom hälso- och sjukvården. Till exempel prover som tagits under en operation och skickats till och preparerats på patologen. Vanligen är det prov som sparats för vårdändamål. För att få tillgång till befintliga prov krävs, förutom ett godkännande av en etikprövningsnämnd, ett beslut från aktuell biobanksansvarig och ansvarig för respektive medicinsk avdelning som bland annat har till uppgift att bedöma om tillräckligt med material finns kvar för vård och behandling.
 
OBSERVERA: Från och med 1 februari 2017 sker ansökan och rådgivning om befintliga prov inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset via Biobank Väst. För mer information om den nya nationella granskningsrutinen, se Biobank Sveriges webbplats.  
 

Ansökan

Biobanksansökan för singelcenterstudier som omfattar biobanksprov tagna i Västra Götalandsregionen (VGR) samt multicenteravtal där etikprövningen är utförd hos EPN Göteborg, handläggs av Regional biobankscentrum Väst (RBC väst) som numera är organiserat under Biobank Väst. För mer information om singelcenter- och multicenteransökan, se respektive sida i menyn till vänster.
 

Kontakta Regionalt biobankscentrum väst

Besöksadress
Guldhedsgatan 10 C, 413 46 Göteborg

Blanketter och instruktioner

Samtliga nationella blanketter för ansökan om tillgång till forskningsprov  finns på Biobank Sveriges webbplats >>