Våra tjänster inom forskningsstöd

Ansökningshjälp

Bistå vid ansökningar till instanser så som Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket.

Datahantering /Data Management

Vi erbjuder tjänster som att tillhandahålla ett eCRF-system för insamling av data, sätta upp eCRF enligt studieprotokoll och att utföra Data Management (DM) processer

Dokumentation

Vi kan hjälpa till att granska eller vara delaktiga i att skriva dokument för forskningsprojekt, till exempel studieprotokoll, forskningspersonsinformation, samtycke och ansökningsdokument.

Feasibility – Är studien genomförbar i Sverige?

Vi erbjuder hjälp med att undersöka om en studie är genomförbar i Sverige (Landsförfrågan). Kliniska Studier Sverige erbjuder också hjälp med att identifiera intresserade kliniker/prövare som kan utföra kliniska studier (Klinikförfrågan)

Grants office

Vi erbjuder hjälp att hitta, ansöka om och administrera lämplig externfinansiering, med fokus på finansiering från framförallt EU:s ramprogram för forskning. Vår Scientific editor erbjuder även hjälp med att editera texter för vetenskaplig stringens. Mer information om Grants office och kontaktuppgifter >>

Hälsoekonomi

Vi erbjuder rådgivning, projektledning och utförande av hälsoekonomiska utvärderingar, Dessutom ger vi rådgivning om vilka aspekter som kan vara relevanta att inkludera i ansökningar om finansiellt projektstöd hos finansiärer. Rådgivning och stöd erbjuds även vid planeringen av kliniska studier för att exempelvis säkerställa att det samlas in tillräckligt med underlag för att i senare skede kunna göra hälsoekonomiska beräkningar. Läs mer om hälsoekonomiska tjänster och kontakt här.

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder juridiskt stöd till forskningsverksamhet och granskning av forskningsrelaterade avtal.

Medicinsk rådgivning

Vi erbjuder all typ av rådgivning gällande medicinsk forskning, särskilt translationella studier. Vi har mycket god kännedom om den kliniska och akademiska forskningsmiljön i Västra Götalandsregionen och kan även fungera som diskussionspartner gällande nya idéer och produkter, kunskapsluckor i vården och patientnytta. Till kontakt för medicinsk rådgivning >>

Monitorering

Vi erbjuder tjänster inom monitorering och har ett upprättat samarbete med övriga regionala noder som vi kallar samverkansmonitorering, se mallar här. 

Projektledning

Vi har flera projektledare inom Gothia Form som kan driva ett projekt från början till slut. Vi erbjuder en timmes kostnadsfri rådgivning där man kan få svar på enklare frågor, få hjälp med kontakter eller diskutera behov av projektstöd. Kontakta oss genom att skicka en förfrågan med en beskrivning av forskningsprojektet och vad för hjälp som önskas. Efter ett initialt möte kan vi vid behov ta fram ett kostnadsförslag för ytterligare tjänster.

Registerstudier

Vi erbjuder rådgivning samt stöd genom hela processen kring registerstudier. Till mer information och kontakt. 

Registrering av studie - ClinicalTrials.gov

Gothia Forum är administratör för organisationen ”VastraGotaland” och vi hjälper till med att skapa användarkonton för medarbetare inom VGR. Läs mer om registrering av studie i ClinicalTrials.gov. 

Verktyg och mallar

Vi samlar publiceras resultat av regionala och nationella projekt från samarbetet Kliniska Studier Sverige och andra initiativ som underlättar studieprocessen vid genomförandet av kliniska studier. Ta del av verktyg och mallar här.