Handläggningsprocessen

Inkomna ärenden till Regionalt biobankscentrum (RBC) Väst registreras och därefter följer en handläggningsprocess då blanketterna administrativt granskas av utsedd handläggare och bedöms utifrån biobankslagen (Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.) och etikansökans godkännande. Vi tittar även på forskningspersonsinformationen och samtycket. I vissa fall kan vi komma med rekommendationer på formuleringar eller tillägg.
 
Vid frågor om ansökan kontaktar handläggaren den sökande alternativt utsedd kontaktperson. Om någon annan ska kontaktas vid frågor om ansökan meddela detta i ett följebrev samt eventuell annan information som kan vara av betydelse för ärendet. 
 
När handläggaren finner att ärendet kan beviljas, meddelas sökande och signerade original av avtalet (samt eventuella bilagor) ska skickas in till RBC. Ansvarig för biobanken är den som beviljar ansökan och RBC väst behåller alltid ett original av ansökan. Om sökande och mottagande biobank vid utlämning också önskar ett original behöver två alternativt tre original skickas in. 
 
Normal handläggningstid beräknas till 1-2 veckor, till stor del beroende på hur komplett ansökan är när den skickas in till RBC väst. 
 
Handläggningsprocessen skiljer sig åt beroende på om ärendet gäller nyinsamlade prov eller befintliga prov.

Nyinsamlade prov

1. Ansökan granskas av handläggare på RBC och eventuella kommentarer om komplettering skickas till sökande/kontaktperson via mail.
2. När ansökan granskats och bedömts som godkänd, fattar den biobanksansvarige beslut om godkännande eller avslag, avtal signeras. 
3. Beslutet meddelas till den provsamlingsansvarige/kontaktperson via e-post eller via retur av ansökan med vanlig post.
 

Befintliga prov från vårdprovsamling

1. Ansökan granskas administrativt av handläggare på RBC.
2. Ärendet skickas vidare till aktuell avdelning för bedömning av materialuttag. När det gäller uttag av prov från en vårdprovsamling (till exempel vävnad från Klinisk patologi) sker alltid en bedömning av att tillräckligt material finns kvar för patients vård och behandling. 
3. Ansvariga för vårdprovsamlingen bedömer även om begärd mängd prov är rimlig i relation till frågeställningen samt om det begärda materialet kommer att kunna användas för att besvara frågeställningen. Att ta ut extra material för framtida forskning som ännu ej är definierad och etikgodkänd kommer ej att godkännas. 
4. När avdelningen gjort denna bedömning och godkänt uttaget, kan den biobanksansvarige vid Sahlgrenska biobank slutligen godkänna ansökan. Om avdelningen bedömer att uttag av begärt material ej kan medges, kontaktas den sökande för vidare diskussion.
5. Efter beviljad ansökan meddelas den provsamlingsansvarige per e-post eller vanlig post.
 

Befintliga prov från forskningsprovsamling

För uttag av prov från befintliga forskningsprovsamlingar behövs ett godkännande av uttag även från provsamlingsansvarige/styrgrupp innan biobanksansvariga vid Biobank Väst kan godkänna. 
 
Kontakta gärna RBC väst om du har frågor om hur du ska gå tillväga.

Kontakta Regionalt biobankscentrum väst

Besöksadress
Guldhedsgatan 10 C, 413 46 Göteborg