Lagar & etik

Lagar

Det är framför allt tre lagar som styr biobanker och biobanksrelaterad forskning i Sverige och som är bra att känna till och ha tagit del av. Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (även kallad Biobankslagen), Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor och Personuppgiftslagen (1998:204, även kallad PUL).  Utöver dessa så tillkommer förordningar kopplade till lagarna och andra lagar beroende på typ av forskning och material.

Registerutdrag

Enligt personuppgiftslagen (1998:204 § 26) har deltagare i en forskningsstudie rätt att, en gång per kalenderår, få ut ett registerutdrag som innehåller den information som Biobank Väst har om denne. Begäran om registerutdrag måste inkomma skriftligen till registrator på Biobank Väst.

Etik

Etik är viktigt i all biobanksrelaterad forskning. Prov och associerade data får endast användas för etiskt och vetenskapligt godkända projekt med stark tonvikt på individuellt samtycke och information. Många säkerhetsåtgärder används för att förhindra obehörigas intrång i provsamlingar eller känsliga data.

Samtycke

Samtycke till att delta baseras på information om en specifik forskningsstudie och om förvaring i biobanker. Eftersom det är omöjligt att förutse all framtida forskning, kommer provsamlingarna att förvaras under många år i Biobank Väst och utgör en ovärderlig och unik resurs för att studera orsakerna och möjligheten till prevention av sjukdomar i framtiden. Strikta etiska godkännanden kommer att krävas för varje nytt projekt innan prov kan användas. 

Provgivare kan när som helst dra tillbaka ett samtycke som tidigare getts och då begära att insamlade prover förstörs – detta görs genom att fylla i en så kallad Nej-talong . Att dra tillbaka sitt samtycke betyder att provet skall tas bort utan dröjsmål. Ingen vidare information samlas in, men informationen som redan samlats in sparas. Nej-talong

Dispositionsrätt

Tillgången till proverna och tillhörande information baseras på överenskommelser mellan Biobank Väst och ansvarig forskare för varje studie. Studier vid Biobank Väst som presenteras i registret på BBMRI.se är alla öppna för vetenskapligt samarbete. BBMRI.se