null

Bloggar

Resultat från SCAPIS-studien: Få medelålders är tillräckligt aktiva

SCAPIS, Swedish CardioPulmonary bioImage Study, planerar att omfatta 30 000 individer i åldrarna 50-64 år och är en världsunik studie som genomförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och övriga fem universitetssjukhus i Sverige. Syftet är att studera hälsa inom områdena hjärta, kärl och lungor. De första resultaten kring mätningar av daglig aktivitet har nu publicerats och visar att endast 7 procent av deltagarna är tillräckligt fysiskt aktiva.

– Att folk rör sig så lite är ett väldig intressanta fynd som vi givetvis direkt kopplar till den höga andelen personer i SCAPIS-studien med övervikt och fetma. Ett stort folkhälsoproblem som vi med SCAPIS-studien kommer studera i detalj och förhoppningsvis bidra till att lösa, säger Göran Bergström, ansvarig för göteborgsstudien och professor, överläkare vid Sahlgrenska akademin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Totalt 1 100 slumpvist utvalda personer mellan 50 och 64 år deltog i SCAPIS pilotstudie på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Deltagarna lämnade blodprover, genomgick ultraljudsundersökningar, lungfunktionstester, datortomografi och fyllde i ett omfattande frågeformulär.

För att mäta deltagarnas dagliga rörelsemönster fick alla en accelerometer att bära under en vecka. Denna mätte såväl stillasittande som aktivitet med låg, medel, och hög intensitet. Alla deltagare genomförde även ett konditionstest på cykel, det så kallade Ekblom Bak-testet. Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, har analyserat det dagliga aktivitetsmönstret och analyserar hur detta är kopplat till bland annat riskfaktorer.

I tidskriften PLOS ONE publicerades de första resultaten från mätningarna med accelerometer som visar att : 

·        Få medelålders personer mellan 50 och 64 år uppfyllde de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet. Vid den strängaste tolkningen av rekommendationerna uppnår endast 7 procent av denna grupp tillräcklig fysisk aktivitet.

·        Deltagarna satt mer än 60 procent av tiden de bar rörelsemätarna, vilket motsvarar nästan nio timmar per dag.

·        Män satt mer än kvinnor, men tränade däremot mer än kvinnorna.

·        Liknande mönster sågs när man jämförde deltagare med olika utbildningsnivå; högutbildade satt mer än lågutbildade, men tränade däremot mer.

·        Veckodagar innebar mer sittande för såväl kvinnorna som männen i studien jämfört med helgdagarna.

– Resultaten visar bland annat att skillnaden mellan hur lite deltagarna faktiskt rörde sig och hur mycket de satt var större än vad tidigare rapporter visat, vilka har byggt på självskattat stillasittande och fysisk aktivitet. Anledningen är att denna studie har använt rörelsemätare, vilket medfört en mer realistisk verklighet snarare än den självskattade. Studien ska även senare analysera skillnaden mellan den självskattade och den mer objektivt mätta fysisk aktiviteten, säger Mats Börjesson, hjärtläkare och professor i folkhälsa på GIH.

Ta del av artikeln i sin helhet. 

SCAPIS studien i sin helhet har startat och ska genomföras på de sex universitetssjukhusen Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå. Denna befolkningsstudie leds av en nationell forskargrupp och drivs av Hjärt-Lungfonden i samarbete med universitetssjukhusen i Sverige. Studien finansieras av Hjärt-Lungfondens givare samt betydande bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Vinnova, Vetenskapsrådet och universitetssjukhusen själva.

Mer information om SCAPIS-studien på Sahlgrenska Universitetssjukhuset>>

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin