null

Bloggar

Nationell tjänst för feasibility-förfrågningar har ökat inflödet 

Under 2020 hanterade Gothia Forum 68 studieförfrågningar, så kallade feasibilities, vilket är en ökning med drygt 20% jämfört med föregående år. Inom samarbetet Kliniska Studier Sverige* har en utvecklingssatsning resulterat i tjänster som samordnar studieförfrågningar nationellt, regionalt och lokalt via de regionala noderna.

En av tjänsterna som erbjuds är Landsförfrågningar som erbjuder företag och akademiska forskare hjälp med att undersöka om en klinisk studie är genomförbar i Sverige. Den ger också en indikation på tillfrågade prövares intresse att delta i studien.

Varför behövdes en nationellt koordinerad tjänst?
I en förstudie, se rapport, genomförd inom samarbetet Kliniska Studier Sverige identifierades bland annat att life science-företag har ett stort behov av att förbättra möjligheten att undersöka om det finns förutsättningar att genomföra en klinisk studie i Sverige. Satsningen ligger också i linje med den nationella Life science-strategin där ett av målen är att öka antalet kliniska studier Sverige. 

Eva Lavik Olofsson  Det har blivit enklare för företag och forskare, de behöver bara skicka ett enda mail så sprids deras förfrågan nationellt inom Sverige. Vi har en gemensam ingång för studieförfrågningar och en standardiserad process med ett förenklat svarsformulär. Det har lett till att det går snabbare för företag att få svar och att det är enklare för prövare att besvara en förfrågan, berättar Eva Lavik Olofsson, projektledare på Gothia Forum och nodansvarig för feasibility-förfrågningar.

Vilka fördelar finns med ett nationellt samarbete?
   Vi har lärt oss mycket av varandra och det har varit väldigt givande att ha ett samarbete med kollegor i hela Sverige. Vi turas om att ansvara för landsförfrågningar och vi hörs varje vecka för att diskutera de förfrågningar som kommit in. Vi använder samma mallar och formulär, det förenklar för företag och forskare som vill ha vår hjälp.

Vad innebär detta för Gothia Forum som regional nod?
Tjänsten för klinikförfrågningar går direkt till Gothia Forum som sprider dessa studieförfrågningar brett inom hela samverkansregionen, Västra Götalandsregionen och norra Halland. Vi har ett nätverk av prövare inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Angereds närsjukhus men även privata aktörer som Carlanderska och Ladulaaskliniken. Dessutom har Gothia Forum dessutom egna prövningsenheter Clinical Trials Center, CTC och Primary care Trial Center, PTC, som får förfrågningar direkt från företag och forskare. Under förra året tog de emot sammanlagt över 70 studieförfrågningar.

Gothia Forum har ökat antalet utskick och fått fler positiva svar på studieförfrågningar jämfört med föregående år. Hälften av klinikförfrågningarna har gått vidare med ett positivt svar till förfrågaren.

    Vi har vidgat vårt nätverk och skapat bra relationer till kliniker, experter och FoU-samordnare i hela vår samverkansregion. Sammanlagt handlar det om att 39 kliniker visat intresse för klinikförfrågningar under förra året. Vi har också sett ett ökat inflöde av förfrågningar trots pandemin.

Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, är det sjukhus förutom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som tagit emot flest studieförfrågningar. De startade upp en verksamhet för kliniska prövningar i september 2019, dels för att kunna ta emot studieförfrågningar dels för att stötta medarbetare i kliniska studier. Det är framförallt studier inom onkologi, hematologi, kardiologi och diabetes som pågår på SÄS.

Hur har det fungerat att vara kontakt till Gothia Forum?Andrea Sandberg
   Det har fungerat jättebra, det har varit ett stort inflöde och det ger oss större möjligheter att ta emot studier. Förra året fick vi sammanlagt 71 studieförfrågningar, av dom tackade vi ja till 20 och alla har startat eller är på gång att starta upp. Från och med i år börjar vi följa upp studieförfrågningar med målet att snabbare ge svar om vi kan medverka eller ej, berättar Andrea Sandberg, samordnare för innovation och klinisk prövning, Södra Älvsborgs sjukhus

Hur har tjänsten tagits emot av industrin?
 Branchorganisationen för läkemedelsindustrin, LIF, tog emot tjänsten väldigt positivt när den lanserades för cirka ett år sedan.  Se artikel i life-time här.

    Vi har uppföljande kontakt med LIF och de är verkligen jättenöjda med processen. Vi hanterade 20 landsförfrågningar under 2020 och vi har kortat ned svarstiderna .  Det är viktigt med återkoppling så att vi vet att vi gör nytta och att vi har en effektiv tjänst som uppskattas, berättar Eva.

Hur ser fortsatt utveckling ut?
Det som startade som en utvecklingssatsning har nu gått över i en permanent arbetsgrupp där alla noder finns representerade.

    Vi kommer strategisk att fortsätta arbeta med hur vi utvecklar tjänsten och våra processer. Förhoppningen är att skapa ett digitalt system som kan integreras i en gemensam webbportal. Målet att förbättra Sveriges konkurrenskraft och därmed attrahera fler kliniska studier till Sverige. Vi vill förenkla kontakten mellan sponsorer och prövare och vi hoppas kunna öka svarsfrekvensen och förkorta svarstiden ytterligare, avslutar Eva.

Vill du ha hjälp med en studieförfrågan?
Till tjänsterna Landsförfrågan och klinikförfrågan  

Läs mer:
Studieförfrågan – en nationellt koordinerad tjänst
Kliniska Studier Sverige – ett smörjmedel för den kliniska forskningen

*Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Sveriges sex samverkansregioner, genom regionala noder, som finansieras och stöds av Vetenskapsrådet

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin