null

Bloggar

SahlBEC Lab lockar forskare från vård, akademi och näringsliv

SahlBEC Lab står snart klart inne på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det medicintekniska samverkanslabbet kommer att betyda mycket för forskningen inom life science. – Vi vill skapa en attraktiv, kliniknära forsknings- och innovationsmiljö som attraherar forskare från både vård, näringsliv och akademi, säger Lina Strand Backman, Innovationschef VGR.

SahlBEC Lab är en dedikerad miljö som underlättar för forskare att bedriva patientnära medicinteknisk forskning i en klinisk miljö. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och labbets övriga parter kan här erbjuda en miljö för gränsöverskridande forskningssamverkan. – En kliniknära forskningsmiljö är angelägen både nationellt och regionalt. Inte bara för forskare och företag utan även för patienter och medborgare, det skapar en trygghet och en tillförsikt att vara i en sjukhusmiljö. Jag representerar innovation inom sjukvården och vet hur viktig forskningen är för att nya innovationer ska kunna utvecklas och implementeras. Här behöver vi jobba tillsammans i en nära relation, säger Lina Strand Backman.

SahlBEC Lab välkomnar forskare från akademi, vård och näringsliv. De som vill använda forskningsmiljön och dess utrustning kommer att kunna ansöka om tillstånd och tillträde genom att skicka in en projektansökan. Processen för hur prioriteringar ska gå till är under uppbyggnad. – Dels ska det vara tydligt för alla hur man kommer i kontakt med labbet, dels ska det vara självklart att allt som bedrivs i labbet går till på ett patientsäkert och rätt sätt, eftersom vi befinner oss i en offentligt finansierad sjukhusmiljö. Vi vill attrahera många olika aktörer att vilja nyttja labbet och kommer se till vad de har för behov och önskemål. All aktivitet som pågår i labbet ska förstås ske i harmoni med sjukhusets övriga arbete. SahlBEC Lab ska främja universitetssjukhuset uppdrag att driva vård, forskning och innovation. Jag tror och hoppas att labbet blir ett föredöme som andra aktörer inspireras av.

Vad tycker du personligen, som innovationschef för VGR, att SahlBEC Lab ger till regionen?
– Jag brinner för innovation, jag vill att vi på vårdens insida tar hand om framgångsrik forskning med innovationsinslag. Vi är ödmjuka och fullt medvetna om att detta bör ske i nära samverkan med företag och med forskare från olika fakulteter, samt med patienter som en självklar medaktör. Jag tror att SahlBEC Lab kan fungera som en katalysator för att få mer medicinteknisk forskning och innovation i vår region men även i hela landet Sverige. Det kan bidra till att öka innovationstakten inom det medicintekniska fältet, säger Lina Strand Backman.

Något annat du tänker på kring labbet?
– Att SahlBEC Lab även blir en pusselbit för att göra Västsverige mer attraktivt på ett större plan, både som arbetsplats och boplats. Infrastruktursatsningar inom life science, samverkan mellan Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin, men också regionens andra högskolor; allt det gör oss till en attraktiv region att verka och leva i. Jag vill tro att det här bidrar till att folk i högre utsträckning söker sig till Västsverige, studerar på våra universitet och lärosäten, och vill jobba inom vår sjukvård. Det är bra att man från ledningshåll visar att det här är viktigt.

Labbet är i grunden en samverkan mellan flera stora västsvenska aktörer, hur viktigt är det?
– Jätteviktigt! Den här typen av arbete måste vara tvärvetenskapligt. Vi behöver forskare med både medicinsk och teknisk kompetens och massor av andra förmågor. Att då vara mitt i den kliniska miljön är fantastiskt, det kommer patienter och medborgare till gagn. Konkreta leveranser som SahlBEC Lab är bra, här kan man samlas som vid en lägereld, fira en invigning, gemensamt ta ansvar för drift och utveckling. Göra det tillsammans, för en fortsatt långsiktig västsvensk samverkan.

Hur viktigt är det att få med näringslivet på resan framåt?
– Jag är fast övertygad om att innovationslösningar sprungna ur forskning behöver drivas framåt i olika processer. En process handlar om att man fortsätter forska och hittar ny kunskap och evidens. En annan handlar om vårdens interna innovationsprocess, som också måste initieras. En tredje process rör eventuell kommersialisering via näringslivet. Någon måste ta en innovation till marknaden om den är kommersialiseringsbar, så att lösningen blir upphandlingsbar för vården. Och en fjärde process, eller förändringsresa, är den som våra patienter behöver följa, för att fullt ut en innovation ska komma till nytta. Jag tror stenhårt på att dessa fyra processer behöver samverka, redan från start om det är möjligt, säger Lina Strand Backman.

Text: Jonas Löfvendahl

 

Fakta SahlBEC Lab, det nya medicintekniska samverkanslabbet i BoIC

  • Uppbyggnaden av SahlBEC Lab har tillkommit på initiativ av MedTech Wests (MTW) parter: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Chalmers Tekniska Högskola, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås och Västra Götalandsregionen. MTW är en gemensamt ägd plattform för regional forsknings- och innovationssamverkan inom avancerad medicinteknik. Utöver parternas finansiering delfinansieras labbet av Tillväxtverket med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.
     
  • Labbet är placerat inom verksamhet Radiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i nya Bildoch Interventionscentrum (BoIC), Blå Stråket 5 i Göteborg. Arbetet att utveckla hållbara driftsformer, färdigställa och administrativt integrera labbet i sjukhusets organisation projektleds under 2021 av Innovationsplattformen och Gothia Forum.
     
  • SahlBEC Lab erbjuder unika möjligheter att samverka och genomföra patientnära projekt av forskare från klinik, akademi och företag. Här möjliggörs forskning, innovation och utveckling, relaterat till nya medicintekniska lösningar inom områden som neurovetenskap, onkologi, trauma, kardiologi och psykiatri.
     
  • För allmänna frågor, kontakta: Henrik Mindedal, Föreståndare MedTech West, henrik.mindedal@medtechwest.se, 0708-88 84 45

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin