Bloggar

Bloggar

Stöd till verksamma inom avancerade terapiläkemedel

Ann NovotnyEn processkarta för avancerade terapiläkemedel (ATMP) tänkt att göra det enkelt för brukaren att ta sig igenom samtliga steg i utvecklingsprocessen hela vägen fram till kliniska tester. Det är ett konkret resultat av Swelife´s satsning inom cellterapi som ska öka det nationella kunskapsutbytet och kompetensförstärkningen inom utvecklingen av cell- och genterapier. Ann Novotny på Gothia Forum är projektledare för arbetsgruppen som tagit fram processkartan. 

Den nu aktuella processkartan beskriver utveckling av en ATMP från preklinik till klinik och är tänkt att fungera som ett stöd för svensk vård, akademi och industri.

Avancerade terapiläkemedel (eng. Advanced Therapy Medicinal Products – ATMP), baseras på celler, vävnader eller gener. De delas in i somatiska cellterapier, genterapier och vävnadstekniska produkter, samt kombinationsläkemedel som innehåller avancerade terapiläkemedel.

Läkemedel och behandlingar baserade på cell- och genterapi står inför ett internationellt genombrott inom medicinsk forskning och utveckling. Cell- och genterapier kan anpassas till ovanliga och svårbehandlade sjukdomar och har potential att bota sjukdomar som idag är obotliga.

Swelife’s projekt Konkurrenskraft cell- och genterapi (ATMP) ska stärka Sveriges konkurrenskraft inom avancerade terapier (ATMP), framförallt inom cell- och genterapi. Genom att stimulera och stärka tillväxten inom Sveriges ATMP-sektor ska projektet på nationell nivå bygga och tillgängliggöra kompetens som behövs för processutveckling och kommersiell utveckling.

Ta del av processkartan här
Läs mer om Gothia Forums stöd inom regenerativ medicin 

Källa: Swelife.se

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin