null

Bloggar

Vi ser fram emot att bidra till nationell samordning för klinisk forskning

Roger Juhlin, TF Sektionschef

Strax innan jul släpptes Ingrid Petterssons (IP) utredning om nationell samordning av kliniska studier, Starkare Tillsammans. I utredningen förordas en nationell nämnd samt sex regionala noder som har till uppgift att underlätta den kliniska forskningen i Sverige. IP föreslår att de regionala noderna bl a skall bistå med att:

  •  Erbjuda företag och akademiska forskare hjälp att snabbt identifiera patienter och prövare för deltagande i specifik studie
  •  Erbjuda grundläggande rådgivning i samband med kliniska studier, såsom studieprotokoll, juridisk rådgivning, statistik mm
  • Fungera som en kontaktpunkt till kvalitetsregistercentra, regionala biobanker, regionala cancercentra och innovationsslussar
  • Vara en kontaktpunkt för forskningssköterskor
  • Förmedla kontakter till statistiker, epidemiologer och hälsoekonomer
  • Skriva ansökningar till Läkemedelsverket, strålskyddskommitté, etikprövningsnämnd, att skriva avtal med biobanker etc.
  • Utföra monitorering, utbildning inom läkemedelsprövning, GCP, monitorering etc.
  • Ge specifik rådgivning för medicintekniska studier
  • Bedriva specialanpassad omvärldsbevakning
  • Ingå avtal för huvudmannens räkning

Det är glädjande att kunna konstatera att Gothia Forum redan i dag kan erbjuda dessa tjänster. Nästa steg är att skapa en nationell samordning av de olika regionala noderna. Gothia Forum har för avsikt att bjuda in representanter från de övriga sjukvårdsregionerna till ett första samtal om hur vi bäst kan samarbeta i denna för nationen så viktiga fråga.

Gothia Forum har under slutet av förra året och början på detta år rekryterat ett antal nya medarbetare för att ytterligare höja kompetensen och därmed förstärka organisationen. Därför är vi just nu inne i en fas av internt utvecklingsarbete i syfte att etablera ett managementsystem som stödjer Gothia Forums fortsatta utveckling och etablering. Vi gör detta för att säkra leveransen av våra tjänster och även ge möjlighet till en uppskalning av verksamheten. Arbetet beräknas vara klart till sommaren 2014.

Samtidigt som detta pågår så bedrivs den normala verksamheten med full kraft. Vi är involverade i ett antal samarbetsprojekt med Life Science Industrin i form av registerstudier och hälsoekonomiska analyser samt bistår med projektledning i ett antal prövarinitierade studier. Dessutom är vi involverade i megaprojektet SCAPIS som du kan läsa mer om i det här  nyhetsbrevet.

Jag och teamet på Gothia Forum ser fram emot att mötas i nya samarbetsprojekt under 2014.

Roger JuhlinTillförordnad Sektionschef Gothia Forum

 

 

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin