Bloggar

RSS

Inom den nationella satsningen ATMP Sweden har en ny rapport publicerats kring regulatoriska aspekter vid ATMP-utveckling.   -Vi vill bidra till att främja behandling och öka antalet kliniska prövningar genom att förbättra förutsättningarna för utveckling, tillverkning och användning av ATMP. Det pågår många initiativ runt om i landet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset har skapat ett...

Idag finns en otydlighet i regelverken som försvårar för klinisk forskning. Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET) har analyserat tänkbara möjligheter och kommit fram till att det behövs en lagändring. Förslag på lagändring presenteras i ett delbetänkande (SOU 2020:53) som överlämnades till regeringen den 2 september 2020. Länk till betänkandet. Förslaget innebär att det i...

Gothia Forum, har som en av noderna inom samarbetet Kliniska Studier Sverige, tagit fram en tjänst  för att undersöka om en klinisk studie är genomförbar i Sverige, Landsförfrågan.  Genom att titta på framgångsrika satsningar i andra länder och intervjua representanter för både life science-industrin och prövare inom hälso- och sjukvården har såväl hinder som behov för...

Under våren bildades en särskild grupp inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som ska följa den forskning som startas under coronapandemin. Bara inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin har hittills ungefär 75 projekt ansökt om etikprövning för covidrelaterad forskning. Uppdraget att följa covidforskningen, på hemmaplan och runtom i världen, kommer från...

4092 personer som använt tyngdtäcke i Västra Götalandsregionen har följts i en strategisk studie där Gothia Forum bidragit med projektledning och expert inom hälsoekonomi.  Genom vårddataregister har man kunnat se vilka grupper som behåller och lämnar tillbaka tyngdtäcken utlämnade som hjälpmedel. Man har även tittat på effekten på användning av sömnläkemedel och kostnaderna vid...

Gothia Forum är regional nod för västra samverkansregionen (Västra Götaland och norra delen av Region Halland) i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige*. Emma Larsson har nyligen övertagit rollen som regional samordnare inom samarbetet. Rollen innebär att vidareutveckla regionens stödstrukturer och tjänster för kliniska studier, fånga upp regionala utvecklingsbehov och sprida...

Idag lanseras en nationell dataportal som tillgängliggör forskning om covid-19, koordinerad av SciLifeLab och Vetenskapsrådet. Dataportalen förenklar för forskare att hitta och dela relevanta forskningsdata.  Dataportalen  riktar sig till forskare inom alla ämnesområden, men är även öppen för allmänheten. Framsteg i forskningen kring coronaviruset drivs i hög grad av att...

Projektet ”COPE – COVID-19 in Pregnancy and Early Childhood” är en nationell studie initierad av Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Projektet samordnas av Biobank Väst, Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillsammans med Biobanksverksamheten vid Core Facilities, Sahlgrenska akademin. Projektet består av en nationell grupp forskare inom obstetrik, neonatologi,...

Gothia Forum har fått ställa om med anledning av covid-19 på flera sätt. Sex medarbetare från våra prövningsenheter har lånats ut till olika verksamheter, såsom infektionskliniken på Östra och dialysmottagningen på Mölndals sjukhus. Gothia Forums har dessutom ställt upp som entrévärdar, erbjudit kommunikationsstöd samt administrativ stöttning. En arbetsgrupp har bildats som bland annat tar...

Ett nytt center för avancerade terapiläkemedel har nu inrättats vid Gothia Forum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  ATMP-centret kommer att fungera som ett nav i arbetet med att ta fram nya läkemedel baserade på celler, vävnader eller gener. Med avancerade terapiläkemedel hoppas man kunna behandla flera sjukdomar som idag är svåra eller helt saknar behandling. – Det här är framtidens...

Forskare i Göteborg leder åtta av de projekt relaterade till covid-19 som nu fått finansiering genom satsningen från SciLifeLab och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.  Strax efter pandemiutbrottet lanserade SciLifeLab i samarbete med Knut och Alice Wallenberg Foundation (KAW) en nationell uppmaning för forskare att skapa ett omfattande forskningsprogram inom nio områden för att bekämpa...

Gothia Forum erbjuder stöd vid behov av snabbspår för ansökningar om etikprövning vid forskning kopplad till covid-19.  Kontakta Dennis Larsson, enhetschef Research Support Office,  vid behov av stöd.   Etikprövningsmyndigheten (EPM) har den 18 mars 2020 fastställt en ordning för förturshantering av ansökningar om etikprövning av forskning med anknytning till...

På Clinical Trials Center, CTC,  pågick under 2019 över 50  studier. En av studierna blev publicerad i the Lancet Rheumatology, en av de mest prestigefyllda medicinska tidskrifterna. Dan Curiac, överläkare på  CTC, var PI och nationell koordinator för studien. Han berättar mer om studien och jobbet på CTC.  – Min roll var att genomföra studien. Till min hjälp hade jag...

Seema Baid-Agrawal, docent och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, får 19,5 miljoner kronor ur den senaste tilldelningen från Vetenskapsrådet inom klinisk behandlingsforskning. Gothia Forum har bidragit med stöd i ansökningsprocessen.  Seema Baid-Agrawal, docent och överläkare, njurmedicin och transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, får...

ALF-kontoret som administrerar det praktiska arbetet kring fördelning och uppföljning av ALF*-ersättning har blivit en del av Gothia Forums verksamhet. Därmed samlas stöd för finansiering och ansökningar under samma tak. Forskare kan nu vända sig till Gothia Forum för information om aktuella utlysningar, hjälp med att hantera ansökningar om finansiering samt hitta lämpliga samarbetspartners....

Nu utökar Gothia Forum tjänster inom Grants Office genom att Jenna Anderson som Scientific Editor finns på plats. Hon hjälper forskare att säkerställa hög kvalitet och konkurrenskraftiga forskningsansökningar. Tjänsten är kostnadsfri för forskare anställda inom Västra Götalandsregionen eller vid Göteborgs universitet. Genom Grants Office vid Gothia Forum kan forskare få hjälp att hitta och...

Det pågår flera olika projekt inom avancerade terapiläkemedel i Sverige som ska hjälpa till att stärka Sveriges konkurrenskraft inom ATMP, hjälpa stora och små företag som vill tillverka ATMP och öka det nationella kunskapsutbytet och kompetensförstärkningen inom utvecklingen av cell- och genterapier. I en intervju på kliniskastudier.se berättar Ann Novotny, projektledare för Regenerativ...

Gothia Forum bjuder in till ett möte, den 25 november, där verksamhetschefer, personer aktiva i lokala FoU-råd och liknande grupperingar på kliniker kan utbyta erfarenheter och framgångsfaktorer. Syftet med mötet är att få inspiration till att utveckla sin forskningsorganisation på kliniken. Frågor som kommer diskuteras är bland annat: Var börjar man om man vill skapa en...

Ulrika Logren, enhetschef på Gothia Forum, har varit projektledare för en utvecklingssatsning som rör implementering av samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser. Representanter från samtliga noder inom satsningen Kliniska Studier Sverige har genom kartläggning och behovsanalys tillsammans identifierat ett antal mallar och stöddokument som kan vara till hjälp vid planering...

Gothia Forum bjuder återkommande in till en serie seminarier om klinisk forskning som syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie.  Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för klinisk forskning. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla. Nu är höstens program...

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin