Oredlighet i forskning

Oredlighet i forskning

Ny lag från och med 1 januari 2020

Den 1 januari 2020 trädde en ny lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning ikraft. Lagen innehåller bestämmelser om forskares och forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed. Den innehåller även bestämmelser om förfarandet vid prövning av frågor om oredlighet i forskning.

Bakgrunden är att det behövs enhetliga regler för hur misstänkt oredlighet i forskning ska hanteras och av vem. Tidigare utredde universitet och högskolor sig själva vilket ledde till en icke oberoende granskning.

Definitioner som anges i lagen är:
Forskningshuvudman: en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person i vars verksamhet forskning utförs Oredlighet i forskning: en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.

Lagen kommer att tillämpas på forskning som utförs av statliga universitet och högskolor, statliga myndigheter, statliga bolag, kommuner, regioner och enskilda utbildningsanordnare.

Följande ansvar beskrivs i lagen:
Forskningshuvudmannen har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed och forskaren ansvarar för att följa god forskningssed.

Vid misstanke om oredlighet i forskning inom forskningshuvudmannens verksamhet ska forskningshuvudmannen överlämna ärendet för prövning till nämnden. För detta ändamål har en ny statlig oberoende nämndmyndighet inrättats. Etikprövningsmyndigheten har utsetts till värdmyndighet för den nya nämndmyndigheten.

Regeringen har utsett förordnanden av ledamöter och ordförande i ”Nämnden för prövning av oredlighet i forskning”. Läs pressmeddelande här.