Seminarieserie om klinisk forskning

Gothia Forum bjduer återkommande in till en serie seminarier om klinisk forskning som syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. 

Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för klinisk forskning. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla.

Höstens seminarieserie är över och nu pågår planering inför vårens seminarieserie. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Sandra Olsson, Gothia Forum, sandra.k.olsson@vgregion.se

 


Genomförda seminarier hösten 2018

Stöd i avtalsprocessen vid kliniska studier
När: 2018-09-06 kl 13:30-14:30
Talare: Christer Söderström, Sandra Olsson, Gothia Forum
Plats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ett seminarium som ger konkreta verktyg för hantering av avtal för kliniska studier. Vi presenterar hur avtalsprocessen för kliniska studier kan underlättas med hjälp av tidslinjer, kontaktpersoner samt dokumentmallar. Dokumenten är främst anpassade för avtal i industrisponsrade läkemedelsstudier men kan även appliceras på andra typer av studieavtal. Stödet, även kallat Avtalsprojektet, har tagits fram inom ramen för Kliniska Studier Sverige för att tydliggöra vilka förutsättningar, rättigheter och skyldigheter alla inblandade parter har. Läs mer om projektet här:  https://avtalsprojektet.se
 


Kliniska prövningar inom onkologi
När: 2018-09-10 kl 13:00-14:00
Talare: Annika Baan, Cancerrehabilitering, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Plats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Med lång erfarenhet av prövningar inom onkologi kommer Annika Baan att diskutera nya trender och utmaningar inom området. Ett exempel är finansiering av dyra läkemedel och dyr metodologi inom onkologisk prövning. Hur kan vi engagera patienter för att få fler som deltar i kliniska prövningar? Betydelsen av ett fruktsamt samarbete mellan onkologiska prövningsenheter i landet kommer att beskrivas.

Dokumenthantering och arkivering
När: 2018-10-08 kl 13:00-14:15
Talare: Tone Sommervold, Arkiv och Informationsstruktur
Plats: Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Seminariet ger dig som forskare kunskap om Västra Götalandsregionens nyligen uppdaterade dokumenthanteringsplan som gäller för forskning. Bland annat tar vi upp vilka dokument som behöver bevaras för alltid, arkiveras enligt GCP och vilka dokument som kan gallras. Vi ger också information om vilka tjänster som enheten ”Arkiv och informationsstruktur” på SU kan hjälpa till med.

Pragmatiska studier och RRCT

När: 2018-10-12 kl 13:00-14:15
Talare: Krister Arlinger, Registercentrum Västra Götaland
Plats: Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Seminariet ger kunskaper om pragmatiska studier och registerrandomiserade kliniska studier (RRCT). RRCT är ett relativt nytt koncept för klinisk forskning och dess fördelar och nackdelar kommer belysas. Seminariet ger också en inblick i Registercentrum som verksamhet. 

Finansiering för klinisk forskning: Tips och råd om ansökningar om bidrag
När: 2018-10-15 kl 13:00-14:30 
Talare: Kristina Eriksson, ALF-kontoret och Ulf Nilsson, Forsknings- och innovationskontoret (FIK) vid Göteborgs universitet
Plats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Forsknings- och innovationskontoret på Göteborgs Universitet ger tips och råd för ansökningar till svenska forskningsfinansiärer och berättar om de tjänster och stöd du som kliniskt verksam forskare kan få hos dem. Dessutom presenteras ALF-kontoret samt kommande utlysningar för ALF-medel.

Feasibility – arbetssätt kring studieförfrågningar
När: 2018-11-28 kl 13:30-14:30
Talare: Per-Anders Jansson, Gothia Forum
Plats: Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Under seminariet presenteras arbetet för att skapa en nationell process kring studieförfrågningar. Ett antal förslag till åtgärder i VGR och Norra Halland presenteras. Arbetet har genomförts inom ramen för Kliniska Studier Sverige med syftet att effektivisera förfrågnings- och svarsprocessen kring studieförfrågningar.