Skicka prov för analys inom och utom Sverige

Prov kan skickas för analys inom eller utom Sverige (utomlands). Ett Material Transfer Agreement (MTA) reglerar parternas ansvar då biobanksprov med tillhörande kodade personuppgifter överförs från en huvudman till en annan. För att få skicka prov för analys måste enligt biobankslagen följande villkor vara uppfyllda:
 
Studien ska vara godkänd av regional etikprövningsnämnd
Provgivaren ska ha gett sitt samtycke till att prov kan komma att skickas för analys inom Sverige eller utomlands
Rutiner för ansvar och kodning är fastställd
Ett Biobanksavtal finns upprättat
Ett MTA finns upprättat
  • Vid analys utom Sverige – blankett L2a
  • Vid analys inom Sverige – blankett L2b (Överenskommelse om prov som skickas för analys inom Sverige)
 
Biobankslagen medger inte att svenska biobanksprov slutförvaras eller utlämnas till utländsk huvudman. Proven måste därför återsändas eller destrueras när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de skickades.

Kontakta Regionalt biobankscentrum väst

Besöksadress
Guldhedsgatan 10 C, 413 46 Göteborg

Blanketter och instruktioner

Samtliga nationella blanketter för ansökan om tillgång till forskningsprov  finns på Biobank Sveriges webbplats >>