Hälsoekonomi

Hälsoekonomi 

Avdelningen Hälsoekonomi* inom Research Support Office (RSO) erbjuder rådgivning, projektledning och utförande av hälsoekonomiska utvärderingar. Därtill erbjuder vi rådgivning om vilka aspekter som kan vara relevanta att inkludera i ansökningar om finansiellt projektstöd hos finansiärer. Rådgivning och stöd erbjuds även vid planeringen av kliniska studier för att exempelvis säkerställa att det samlas in tillräckligt med underlag för att i senare skede kunna göra hälsoekonomiska beräkningar.

Hälsoekonomiska utvärderingar

Vi kan på uppdrag utföra hälsoekonomiska utvärderingar såsom kostnadsanalyser, budgetpåverkansanalyser och modellstudier för kostnadseffektivitet. Det kan t.ex. vara en utvärdering av den hälsoekonomiska potentialen hos innovationer (inklusive medicintekniska produkter) inom hälso- och sjukvården.

Ett exempel på det sistnämnda är ett projekt som handlade om att utvärdera den hälsoekonomiska potentialen av en ny metod för att diagnosticera bröstcancer, mer specifikt så kallad triple negative breast cancer, där resultatet av utvärderingen indikerar att den nya metoden har en stor hälsoekonomisk potential.

Registerstudier

Vi erbjuder även rådgivning och utförande av hälsoekonomiska utvärderingar som använder information från register (baserat på t.ex. diagnos eller läkemedelsförbrukning) för att besvara frågeställningen. Vi sammanställer resultatet av den hälsoekonomiska registerstudien i en rapport. Exempel på typer av hälsoekonomiska frågeställningar som kan besvaras av en registerstudie är ”vad är de olika kostnaderna för behandling av patienter med en viss sjukdom i klinisk praxis” eller ”vad är den samhällsekonomiska kostnaden för behandling med en viss åtgärd jämfört med en annan åtgärd”.

För att läsa mer om vårt generella erbjudande kring registerstudier klicka på fliken ”Registerstudier” i vänsterspalten. 

 

*Hälsoekonomi är ett område inom nationalekonomin, inom vilket hälsa och sjukvård analyseras med hjälp av vanligt förekommande ekonomisk teori och empiri, eller med metoder specifikt utvecklade för området. Hälsoekonomiska utvärderingar syftar till att värdera kostnader och effekter i samband med resursanvändning inom hälso- och sjukvården. Dessa utvärderingar används som ett viktigt beslutsunderlag vid prioriteringar av alternativa behandlingar och andra bredare program inom hälso- och sjukvården.

 

Kontakt

Kontakt

Emelie Pauli
Hälsoekonom
Telefon
0700 – 82 36 10

Emelie Pauli