Bloggar

RSS

I tisdags fattade Regionstyrelsen ett enigt beslut om att anta konceptet Sahlgrenska Life. Beslutet är en viktig milstolpe i det fortsatta arbetet för att förverkliga en av Sveriges största satsningar på life science.  Sahlgrenska Life erbjuder en unik möjlighet att samla näringsliv, akademi, universitetssjukvård och universitetstandvård på samma plats. De byggnader som planeras som en...

Gothia Forum bjuder återkommande in till en serie seminarier om klinisk forskning som syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för klinisk forskning inom Västra samverkansregionen. Alla seminarier kommer att ges via Skype och...

Vetenskapsrådets utlysning inom klinisk behandlingsforskning väljer att finansiera 15 forskarmiljöer och Västra Götalandsregionen är partner i alla dessa studier utom en. För tre av miljöerna är huvudsökande hemmahörande vid Göteborgs universitet. Barbro Linderholm, Marcus Lindh och Björn Redfors leder tre forskarmiljöer som får stora bidrag. Totalt tilldelas de 50 miljoner. Dessutom får Lina...

Nu har Västsveriges första behandling av det cellbaserade läkemedlet CAR-T genomförts på en patient med svårbehandlad leukemi. Behandlingen som genomfördes vid Barncancercentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i internationella studier visat mycket lovande resultat med bättre överlevnad. CAR-T-läkemedlet är ett så kallat avancerat terapiläkemedel som är samlingsnamnet för olika...

I nuläget är 35 utlysningar planerade för 2021. Många av dem är återkommande, bland annat  internationell postdok, men där har Vetenskapsrådet gjort några förändringar i år. Några utlysningar görs för första gången, till exempel utlysningen om tvärsektoriella forskarskolor inom utvecklingsforskning och utlysningen av bidrag till investering i befintlig...

Bandet är klippt. Och nu är också Klinisk prövningsenhet onkologi i gång med fas 1-studier.  – Det som ni gör här är essensen av vad SU står för. Ni kopplar samman patienter, patientvården och omhändertagandet med forskning, utbildning, utveckling och innovationer. Och ni gör det som också är en del av vårt uppdrag –  ni samarbetar med näringslivet och knyter ihop sjukhuset...

Inom den nationella satsningen ATMP Sweden har en ny rapport publicerats kring regulatoriska aspekter vid ATMP-utveckling.   -Vi vill bidra till att främja behandling och öka antalet kliniska prövningar genom att förbättra förutsättningarna för utveckling, tillverkning och användning av ATMP. Det pågår många initiativ runt om i landet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset har skapat ett...

Idag finns en otydlighet i regelverken som försvårar för klinisk forskning. Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET) har analyserat tänkbara möjligheter och kommit fram till att det behövs en lagändring. Förslag på lagändring presenteras i ett delbetänkande (SOU 2020:53) som överlämnades till regeringen den 2 september 2020. Länk till betänkandet. Förslaget innebär att det i...

Gothia Forum, har som en av noderna inom samarbetet Kliniska Studier Sverige, tagit fram en tjänst  för att undersöka om en klinisk studie är genomförbar i Sverige, Landsförfrågan.  Genom att titta på framgångsrika satsningar i andra länder och intervjua representanter för både life science-industrin och prövare inom hälso- och sjukvården har såväl hinder som behov för...

Under våren bildades en särskild grupp inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som ska följa den forskning som startas under coronapandemin. Bara inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin har hittills ungefär 75 projekt ansökt om etikprövning för covidrelaterad forskning. Uppdraget att följa covidforskningen, på hemmaplan och runtom i världen, kommer från...

4092 personer som använt tyngdtäcke i Västra Götalandsregionen har följts i en strategisk studie där Gothia Forum bidragit med projektledning och expert inom hälsoekonomi.  Genom vårddataregister har man kunnat se vilka grupper som behåller och lämnar tillbaka tyngdtäcken utlämnade som hjälpmedel. Man har även tittat på effekten på användning av sömnläkemedel och kostnaderna vid...

Gothia Forum är regional nod för västra samverkansregionen (Västra Götaland och norra delen av Region Halland) i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige*. Emma Larsson har nyligen övertagit rollen som regional samordnare inom samarbetet. Rollen innebär att vidareutveckla regionens stödstrukturer och tjänster för kliniska studier, fånga upp regionala utvecklingsbehov och sprida...

Idag lanseras en nationell dataportal som tillgängliggör forskning om covid-19, koordinerad av SciLifeLab och Vetenskapsrådet. Dataportalen förenklar för forskare att hitta och dela relevanta forskningsdata.  Dataportalen  riktar sig till forskare inom alla ämnesområden, men är även öppen för allmänheten. Framsteg i forskningen kring coronaviruset drivs i hög grad av att...

Projektet ”COPE – COVID-19 in Pregnancy and Early Childhood” är en nationell studie initierad av Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Projektet samordnas av Biobank Väst, Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillsammans med Biobanksverksamheten vid Core Facilities, Sahlgrenska akademin. Projektet består av en nationell grupp forskare inom obstetrik, neonatologi,...

Gothia Forum har fått ställa om med anledning av covid-19 på flera sätt. Sex medarbetare från våra prövningsenheter har lånats ut till olika verksamheter, såsom infektionskliniken på Östra och dialysmottagningen på Mölndals sjukhus. Gothia Forums har dessutom ställt upp som entrévärdar, erbjudit kommunikationsstöd samt administrativ stöttning. En arbetsgrupp har bildats som bland annat tar...

Ett nytt center för avancerade terapiläkemedel har nu inrättats vid Gothia Forum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  ATMP-centret kommer att fungera som ett nav i arbetet med att ta fram nya läkemedel baserade på celler, vävnader eller gener. Med avancerade terapiläkemedel hoppas man kunna behandla flera sjukdomar som idag är svåra eller helt saknar behandling. – Det här är framtidens...

Forskare i Göteborg leder åtta av de projekt relaterade till covid-19 som nu fått finansiering genom satsningen från SciLifeLab och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.  Strax efter pandemiutbrottet lanserade SciLifeLab i samarbete med Knut och Alice Wallenberg Foundation (KAW) en nationell uppmaning för forskare att skapa ett omfattande forskningsprogram inom nio områden för att bekämpa...

Gothia Forum erbjuder stöd vid behov av snabbspår för ansökningar om etikprövning vid forskning kopplad till covid-19.  Kontakta Dennis Larsson, enhetschef Research Support Office,  vid behov av stöd.   Etikprövningsmyndigheten (EPM) har den 18 mars 2020 fastställt en ordning för förturshantering av ansökningar om etikprövning av forskning med anknytning till...

På Clinical Trials Center, CTC,  pågick under 2019 över 50  studier. En av studierna blev publicerad i the Lancet Rheumatology, en av de mest prestigefyllda medicinska tidskrifterna. Dan Curiac, överläkare på  CTC, var PI och nationell koordinator för studien. Han berättar mer om studien och jobbet på CTC.  – Min roll var att genomföra studien. Till min hjälp hade jag...

Seema Baid-Agrawal, docent och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, får 19,5 miljoner kronor ur den senaste tilldelningen från Vetenskapsrådet inom klinisk behandlingsforskning. Gothia Forum har bidragit med stöd i ansökningsprocessen.  Seema Baid-Agrawal, docent och överläkare, njurmedicin och transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, får...

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin