Vanliga frågor

Vad är en biobank?

Enligt lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m., även kallad biobankslagen, definieras en biobank som biologiskt material – såsom blod- och urinprov, cellprov eller andra vävnadsprover – som tas i hälso- och sjukvården för visst ändamål, och bevaras tills vidare eller för en bestämd tid. Biobankslagen omfattar prov som tas för en patients vård och behandling och bevaras under längre tid än två månader efter avslutad analys. För prov som tas inom hälso- och sjukvården för forskningsändamål gäller biobankslagen direkt från och med provtagningstillfället. Ett biobanksprov ska gå att spåra till den individ från vilken det kommer.

Provgivaren ska informeras om varför prov bör sparas och enligt biobankslagen krävs att provgivaren därefter ger sitt samtycke till att prov sparas i en biobank. Förvaringen måste ske på ett sådant sätt att proven inte riskerar att förstöras eller att obehöriga får tillgång till dem. Det finns särskilda bestämmelser för hur prov får skickas inom Sverige och utomlands för analys.

Biobanker kan bestå av en eller flera provsamlingar och provsamlingarna kan vara antingen forskningsprovsamlingar eller provsamlingar för vård, diagnostik och behandling.

Vad är Regionalt biobankscentrum i Västra Götalandsregionen? 

Regionalt biobankscentrum stödjer vården och biobankerna i regionen i biobanksfrågor, fungerar som kontaktyta mot inspektionen för vård och omsorg (IVO) och för register över samtliga biobanker i Västra Götalandsregionen. Regionalt biobankscentrum stödjer Svenska biobanksregistret som är landstingens gemensamma register för alla sparade biobanksprov tagna inom vården i Sverige.

Var hittar jag aktuella mallar?

Biobank Sveriges webbplats biobanksverige.se innehåller aktuell information, avtalsmallar och andra dokument riktade till bland annat patienter, verksamhetsansvariga, forskare och företag. 

Var hittar jag andra svenska provsamlingar?

Svensk Nationell Forskningsinfrastruktur för Biobankning och Analys av Biologiska Prover BBMRI.se är Vetenskapsrådets stora satsning på en infrastruktur för sparande och analys av biobanksprov. Via webbplatsen nås bland annat ett register över forskningsprovsamlingar.